صفحه اصلي     |     تماس با شركت     |     معرفي شركت  |    پست الكترونيك    |    مناطق تحت پوشش  |   گزارش كاركرد اينترنت

 

 
 

صفحه ی اصلی

 

 

 

** کلیه هزینه ها بر اساس تومان می باشد.
سرعت ارتباط ترافیک ماهانه پهنای باند هزینه شارژ
128 K/128 K نامحدود اختصاصی تماس بگیرید
256 K/256 K نامحدود اختصاصی تماس بگیرید
512 K/512 K نامحدود اختصاصی تماس بگیرید
1024 K/1024 K نامحدود اختصاصی تماس بگیرید
2048 K/2048 K نامحدود اختصاصی تماس بگیرید