صفحه اصلي     |     تماس با شركت     |     معرفي شركت  |    پست الكترونيك    |    مناطق تحت پوشش  |   گزارش كاركرد اينترنت

 

خدمات اینترنت >> اینترنت پرسرعتADSL >> تعرفه های ADSL

 

  

سرعت ارتباط نرخ دانلود ترافیک مجاز

قیمت به ازای هرگیگابایت 

تومان

قیمت کل
1 MB 100 KByte 5 GB 3.000 15.000
1 MB 100 KByte 10 GB 2.700 27.000
2 MB 200 KByte 10 GB 2.500 25.000
MB 200 KByte 20 GB 2.300 46.000
3 MB 300 KByte 15 GB 1.900 28.500
3 MB 300 KByte 30 GB 1.500 45.000