صفحه اصلي     |     تماس با شركت     |     معرفي شركت  |    پست الكترونيك    |    مناطق تحت پوشش  |   گزارش كاركرد اينترنت

 

 wireless 

 

  تعرفه سرویس های WireLess  پارسیان سیستم

** کلیه هزینه ها بر اساس تومان می باشد.
نام سرویس 64k/64k : سرعت تا
مدت سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک 3GB نامحدود 3GB نا محدود 10GB نامحدود 10GB نامحدود
هزینه اشتراک 19.000 25.000 19.000 69.000 96.000 126.000 96.000 228.000
متوسط هزینه در ماه 19.000 25.000 19.000 23.000 16.000 21.000 16.000 19.000

 

نام سرویس 128k/128k : سرعت تا
مدت سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک 3GB نامحدود 6GB نا محدود 10GB نامحدود 15GB نامحدود
هزینه اشتراک 25.000 39.000 69.000 111.000 120.000 198.000 216.000 360.000
متوسط هزینه در ماه 25.000 39.000 23.000 37.000 20.000 33.000 18.000 30.000

 

نام سرویس 256k/256k : سرعت تا
مدت سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک 3GB نامحدود 6GB نا محدود 10GB نامحدود 15GB نامحدود
هزینه اشتراک 32.000 79.000 90.000 225.000 168.000 432.000 300.000 828.000
متوسط هزینه در ماه 32.000 79.000 30.000 75.000 28.000 72.000 25.000 69.000

 

نام سرویس 512k/512k : سرعت تا
مدت سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک 3GB نامحدود 6GB نا محدود 10GB نامحدود 15GB نامحدود
هزینه اشتراک 35.000 169.000 96.000 495.000 180.000 972.000 336.000 1.908.000
متوسط هزینه در ماه 35.000 169.000 32.000 165.000 30.000 162.000 28.000 159.000

 

نام سرویس 1024k/1024k : سرعت تا
مدت سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک 3GB نامحدود 6GB نا محدود 10GB نامحدود 15GB نامحدود
هزینه اشتراک 40.000 289.000 114.000 855.000 222.000 1.686.000 420.000 3.336.000
متوسط هزینه در ماه 40.000 289.000 38.000 285.000 37.000 281.000 35.000 287.000